hey
रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः।

इति विचारयति कोषगते द्विरेफे

हा हंत हंत नलिनींगज उज्जहार॥